home informace bohoslužby pastorace život instituce historie odkazy kontakt
 
OBSAH:
 
dějiny
 
průběh oprav
 
 

KOSTEL SVATÉHO JANA KŘTITELE - oprava


Poslední oprava kostela sv. Jana Křtitele v Hradci Králové - Na Zámečku probíhala v letech 1979-80. Před opravou byl kostel ve zcela havarijním stavu a touto rekonstrukcí byl zachráněn před zánikem.
Provedeny byly jen nejnutnější následující práce: vyměnila se celá šindelová krytina na hlavní lodi i presbytáři, byl vyměněn šindel na bocích hlavní lodi, nově byl zhotoven arkádový ochoz okolo kostela, včetně nových sloupů a šindelové krytiny, všechna okna byla nově vyrobena a vyměněna,
 
nově byly provedeny veškeré klempířské prvky, v omezené míře byly opraveny dřevěné roubené stěny kostela, byly opraveny vnější i vnitřní omítky, včetně barevného pojednání vápenným nátěrem, byl upraven strop v interiéru - dřevěné podbití opatřené rákosem a omítkou bylo odstraněno a nahrazeno dřevěnou záklopou z povrchově upravených prken. Do kostela byla zavedena elektrická přípojka, v kostele byla provedena nová elektroinstalace a osazena elektrická svítidla.Liturgický prostor v presbytáři byl upraven, ze dřeva byl zhotoven nový obětní stůl a ambon, odstraněna mřížka v presbytáři, atd.
   


Práce byly prováděny svépomocí za pomocí brigádníků a placených řemeslníků, pouze šindelovou krytinu dodávala a pokládala firma. Politické, ekonomické a technické možnosti nedovolovaly přistoupit k opravě daleko velkoryseji. Bylo téměř nemožné zajistit vhodnou stavební firmu.
V neděli 16.11.1980 v 10 hodin, zde kapitulní vikář Dr. Karel Jonáš celebroval mši svatou, při které jsme děkovali Pánu Bohu a zdárné ukončení oprav. Byl při ní také požehnán nový oltář(obětní stůl) a ambon. Ve farnosti byla velká radost z toho, že kostel je opravený a zachráněný před zkázou a že je možné se v něm opět scházet k pravidelným bohoslužbám. Stavební práce vedl stavitel Alois Vejs z Hradce Králové. Vděčně vzpomínám na pomoc stavitele Karla Zubatého a manželů Květy a Antonína Marečkových z Nového Hradce Králové.
Z důvodu zvýšené bezpečnosti byly v roce 1992 zhotoveny a osa¬zeny kvalitní kované mříže ke hlavním vchodovým dveřím, k bočnímu vchodu a do všech oken.

V roce 1995 bylo možné v kostele pozorovat velké rozšíření červotoče a dřevokazných hub. Objednali jsme odbornou firmu inženýra Bukovského z Prahy, aby navrhla vhodné sanační opatření. Firma zpracovala expertní posudek, kde, mimo jiné, konstatuje:"Průzkumem bylo zjištěno závažné poškození severovýchodní stěny v závěru presbytáře vlivem vlhkosti, dřevokazného hmyzu a hub.Tuto závadu považujeme za nejzávažnější, neboť ohrožuje bezpečnost a stabilitu celého kostela. Doporučujeme proto provedení podrobného stavebně technického průzkumu všech nosných stěn kostela." V květnu 1996 zpracovala konstrukční kancelář inženýra Bohumila Ruska z Hradce Králové Stavebně technický posudek,který se stal podkladem ke stanovení nákladů na opravu a tím k žádosti o finanční příspěvek a také k žádosti o vydání stavebního povolení. Až v roce 1999 jsme dostali příslib finančního příspěvku od Úřadu města v Hradci Králové a od Okresního úřadu v Hradci Králové. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel stavebních prací. Stala se jim firma Romana Kvapila z Pardubic, především proto, že byla schopna nabídnout kvalitní tesaře. Dne 13.5.1999 jsme s firmou uzavřeli smlouvu o dílo, s tím, že práce budou zahájeny 1.6.1999 a dokončeny do 30.11.1999.

Po odstranění vnějších i vnitřních omítek v presbytáři a v hlavní lodi bylo vidět, že dřevěné roubení stěn je narušeno daleko více než jsme předpokládali. Mohutné dubové hranoly roubení stěn u presbytáře a u zákristie byly od země silně narušené až do výše jednoho metru. Na severní straně u hlavní lodi byly poškozené dva až tři spodní trámy. Hlavní problém však byl na jižní straně. Od okna v presbytáři až po okno v hlavní lodi, včetně dvou rohů, bylo dřevěné roubení stěn, od země až ke střeše, velmi silně narušené hlavně hnilobou.

Tím nastala zcela nová situace, kterou bylo nutné řešit. Ing. Petr Rohlíček z firmy 1NRECO zpracoval "Posouzení dřevěných konstrukcí z hlediska jejich napadení dřevokaznými houbami a hmyzem".
Na jeho základě a po konzultaci s inženýrem Bohumilém Ruskem byl dohodnut nový rozsah stavebních prací a byl upraven finanční rozpočet nákladů na opravu. Základním problémem se stalo zajištění potřebných finančních prostředků. Je třeba říci, že jsem nalézal velké pochopení u Úřadu města v Hradci Králové i u Okresního úřadu v Hradci Králové.

Při této opravě byly provedeny následující práce:
- výměna všech špatných hranolů v roubení stěn celého kostela
- všechny dřevěné části, včetně nových prvků, byly chemicky ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a houbám
- u obvodových stěn, mezi trám a základové zdivo, byla vložena hydroizolační vložka z polyetylenové folie
- vyztužení tesařské konstrukce střechy a výměna trámů
- dřevěné roubení zevnitř i zvenku bylo opatřeno rákosem a omítnuto vápennou maltou s barevným pojednáním
- byla zavedena nová elektrická přípojka a zrekonstruována elektroinstalace v kostele
- byla provedena kanalizace k odvádění dešťové vody ze střechy
- vyměněna podlah na kůru
- varhany byly rozebrány, varhanní skříň zrestaurována a následně opět osazeny na novou podlahu
- lavice byly zrekonstruovány a opatřeny novým fládrováním
- celá šindelová krytina byla opatřena novým nátěrem
- byla vyspravena a dle potřeby i doplněna dlažba v kostele
- opraveny byly okapové chodníky venku kolem presbytáře a na severní straně u zákristie a u ochozu.

Kolaudační řízení na závěr stavebních prací proběhlo 3.11.2000. Bylo konstatováno, že práce jsou provedeny pečlivě a ve vzorné kvalitě.
Za pozornost stojí také velmi vydařený nový hlavní oltář (obětní stůl) a ambon, z dubeneckého pískovce od Dvora Králové nad Labem. Je uhrazen z finančních prostředků z pozůstalosti po paní Květě Marečkové. Autorem je akademický sochař Stanislav Malý, který má atelier ve Vysoké u Vysokého Mýta.

Závěrem chci vyjádřit upřímný dík stavební firmě Romana Kvapila z Pardubic, Památkovému ústavu v Pardubicích, Magistrátu města v Hradci Králové - odboru kultury, Okresnímu úřadu v Hradci Králové - RRR, odd. kultury, Ing. Bohumilu Ruskovi za jeho nezištnou pomoc a všem, kteří přispěli ke kvalitní opravě této kulturní památky.

František Hladký, děkan