home informace bohoslužby pastorace život instituce historie odkazy kontakt
 
INSTITUCE
 
pastorační rady
 
ekonomické rady
 
farní knihovna
 
chrámové sbory
 
oblastní charita
 
základní škola
 
Biskupské gymnázium
 
sestry Notre-Dame
 
 

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA
Všeobecné osmileté a čtyřleté gymnázium


Po sametové revoluci Královéhradecké biskupství chtělo navázat na tradici církevního školství v našem městě, a proto otevřelo nejprve gymnázium (1992), později základní školu (1996) a nakonec i mateřskou školu (2005). Od 1. 7. 2009 vytvořilo ze svých vzdělávacích institucí jednu právnickou osobu. Důvodem tohoto rozhodnutí byla především snaha o jednotnou koncepci církevního školství v Hradci Králové a jeho prezentaci jako kvalitní výchovně-vzdělávací instituce, která má své důležité místo ve školské soustavě. Spojení škol skýtá také výhody jak po stránce pedagogické, tak ekonomické. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína najdete na Orlickém nábřeží, zatímco Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. sídlí Na Hradě.

Kontakt
Orlické nábřeží 356/1
500 03 Hradec Králové 3
Tel: 420 495 51 37 44 – sekretariát
Fax: 420 495 51 37 44
IČ: 71 341 072
Ředitel školy: Mgr. Jiří Vojáček
Zástupkyně ředitele: Mgr. Iva Štěrbová


Kontakt
Orlické nábřeží 356/1
500 03 Hradec Králové 3
Tel: 420 495 51 37 44 – sekretariát
Fax: 420 495 51 37 44
IČ: 71 341 072
Ředitel školy: Mgr. Jiří Vojáček
Zástupkyně ředitele: Mgr. Iva Štěrbová

e-mail: vojacek_jiri@centrum.cz (ředitel školy), skola@bisgymbb.cz
stránka školy: www.bisgymbb.cz

Informace o škole
Duchovním otcem gymnázia byl tehdejší sídelní biskup královéhradecký – Mons. Karel Otčenášek. Prvním ředitelem jmenoval ing. Václava Bláhu, tehdy profesora Gymnázia Boženy Němcové.Škola zahájila svoji činnost v roce 1992 a navázala tak na přerušenou tradici úspěšného jezuitského gymnázia, které bylo založeno v roce 1636 a před dvěma sty lety zásahem císaře Josefa II. zaniklo. Do prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia nastoupilo celkem 90 žáků. Po čtyřech letech gymnázium mělo již 17 tříd se 463 studenty a novým ředitelem se stal dosavadní zástupce PhDr. Jiří Němeček. Škola sídlí od počátku své existence na Orlickém nábřeží, neboli „v podhradí“.

Škola je otevřená všem žákům, kteří projeví o studium zájem a budou úspěšní u přijímacích zkoušek. Ve výuce je zvýšená dotace angličtiny, pro všechny studenty je povinná výuka dvou cizích jazyků (v nabídce jsou angličtina, němčina, francouzština). Připravujeme též studenty na získání certifikátů z anglického jazyka First Certificate in English a německého jazyka Zertifikat Deutsch.

Gymnáziu se podařilo navázat kontakty se školami v SRN, postupně se rozšířila spolupráce i s partnerskými školami v Polsku, Dánsku, a dokonce i v Irské republice. Tím se otevřela cesta pro možnosti zdokonalení jazyka přímo v cizojazyčném prostředí. Škola zajišťuje výměnné studijní pobyty žáků v trvání několika týdnů až po celoroční studijní pobyty, především v Německu.

Studium svých dětí na biskupském gymnáziu upřednostňují rodiče, kteří mají zájem o kvalitní vzdělání pro své děti a přejí si, aby jim škola pomáhala také v jejich výchovném úsilí na základě křesťanských etických zásad. Důraz je kladen na vzájemnou toleranci a přátelské soužití studentů i učitelů.

Vzhledem k tomu, že gymnázium – jak již bylo řečeno – je křesťanská škola, je velice důležitý nejen vzdělávací, ale též duchovní aspekt. Každý čtvrtek ráno je v kapli sv. Josefa studentská mše sv., nad kterou má patronát vždy jedna třída. Studenti pod vedením svých profesorů zajišťují hudbu, čtení, přímluvy. Kromě toho jsou příležitostně slouženy mše sv. ve školní kapli.

Škola vytváří podmínky pro mimoškolní aktivity studentů. Vedle varhanního oddělení, jehož studenti také samostatně koncertují, ve škole působí vlastní pěvecký sbor Cantabile.

K dalším nepovinným předmětům patří konverzace se zahraničními lektory, dramatická výchova, ekologie, deskriptivní geometrie, sportovní hry, historický kroužek a řízení motorových vozidel.

Stalo se již dobrou tradicí, že studenti ve spolupráci s charitou pořádají Tříkrálovou sbírku, Květinový den, akci Pomozte dětem, Adopci na dálku. Kromě toho se zapojují aktivně do příležitostných sbírek.

Za dobu své existence si Biskupské gymnázium vydobylo významnou pozici nejen mezi hradeckými středními školami, ale v řebříčku úspěšnosti gymnázií celé republiky se umístilo mezi deseti nejlepšími. Absolventi gymnázia studují na všech typech vysokých škol, včetně prestižních oborů, jakými jsou medicína, práva, archeologie, dějiny umění, hudební obory konzervatoří aj.

Dnes má gymnázium 616 studentů ve 21 třídách, 16 tříd je osmiletého studia a 5 je ve čtyřletém studijním programu.

aktualizováno: 20. 11. 2009