home informace bohoslužby pastorace život instituce historie odkazy kontakt
 
INSTITUCE
 
pastorační rady
 
ekonomické rady
 
farní knihovna
 
chrámové sbory
 
oblastní charita
 
základní škola
 
Biskupské gymnázium
 
sestry Notre-Dame
 
 

KATEDRÁLNÍ SBOR


Cantores Gradecenses vznikl z iniciativy Mons. Dominika Duky OP, biskupa královéhradeckého. Základ sboru Tvoří členové Katedrální scholy, širší členskou základnu tvoří členové dalších sborů, převážně však členové Severočeského filharmonického sboru. Bezprostřední podnět ke vzniku sboru daly úkoly spojené se zajištěním hudebního účinkování při slavnostní liturgii Diecézního Eucharistického kongresu 1.6.2002. Skupina pěvců, kteří pravidelně připravovali v různých místech královéhradecké diecéze, ale i mimo ni, s různými chrámovými sbory repertoár a program Společného sboru Diecézního Eucharistického kongresu, vytvořili základ a podmínky pro vznik sboru při katedrále Svatého Ducha.

Sbor byl potom slavnostně ustanoven v den Slavnosti sv. Klementa 23.11.2002 na Biskupství královéhradeckém za přítomnosti otce biskupa Dominika Duky OP, který činnosti Cantores Gradecenses požehnal a generálního vikáře Mons. Josefa Sochy, který se stal patronem sboru.

Sbor účinkuje při pontifikálních bohoslužbách v katedrále, ale i při slavnostních bohoslužbách v rámci celé ČR.

Repertoár sboru tvoří díla katolických autorů od počátku křesťanské kultury po současnost.
Cantores Gradecenses pracuje podle stanoveného ročního plánu. Zkouší střídavě v Hradci Králové a České Lípě jedenkrát za měsíc v sobotu.

Uměleckým vedoucím je Mgr. Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha.

   

 


KATEDRÁLNÍ SCHOLA


Schola cathedralis Gradecensis vznikla z iniciativy P. Františka Hladkého – děkana katedrály na podzim 2001. Skládá se z mužské části Collegium vocalis cathedralis a části Vox Marialis – dámská část.

Slouží o nedělních a svátečních bohoslužbách v katedrále Svatého Ducha. Od srpna 2002 však také při slavnostních bohoslužbách v různých místech královéhradecké diecéze a od května 2003 při poutních bohoslužbách v dalších diecézích ČR.

Katedrální scholu tvoří pěvci – členové farnosti při katedrále Sv. Ducha, kteří na základě duchovního zápalu věnují úkolům liturgie velkou část osobního času a energie. Zkušení pěvci katedrální scholy, na základě své obětavosti, jsou od 18. ledna 2002 jmenováni Vokalisty katedrály Svatého Ducha. Prvními Vokalisty jmenoval otec biskup Mons. Dominik Duka OP MUDr. Jana Čápa CSc., Oldřicha Mišku a PhDr. Boženu Klabalovou – zakladatelka KS.

Jmenování jim oznámil při slavnostní bohoslužbě v kapli svatého Klimenta generální vikář Mons. Josef Socha. Vokalisté katedrály jsou a budou nadále jmenováni ze členů, v památné dny katedrální scholy – na Slavnost sv. Klementa, Svátek sv. Jana Nepomuckého, na Svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Repertoár katedrální scholy se skládá převážně z liturgických děl P. Josefa Olejníka, Zdeňka Pololáníka a P. Karla Břízy. Katedrální schola se stala počátkem roku 2002 základem katedrálního sboru – Cantores Gradecenses.

Zkoušky KS probíhají pravidelně každý čtvrtek od 19.30 do 22.00 hodin v budově Biskupství královéhradeckého.

webové stránky sboru

Mgr. Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha.

 

 

   

CHRÁMOVÝ SBOR -  kostela Nanebevzetí Panny Marie


Hudba na kůru mariánského kostela v Hradci Králové se pěstuje již od samého vzniku kostela. Není divu, vždyť zdejší kůr disponuje vynikajícími akustickými i prostorovými podmínkami. Původní barokní varhany z roku 1765 optimálně vykrývají zadní rohy kůru a od hracího stolu, stojícího uprostřed kůru lze dirigovat početný sbor i s menším orchestrálním obsazením.

Jezuité se z pastoračních i pedagogických důvodů starali o chrámovou hudbu vždy velmi pečlivě a místo tzv. hudebního prefekta obsazovali vzdělanými hudebníky. Například v roce 1720 zde působil jezuita Václav Černohorský, bratr slavného skladatele Bohuslava Matěje Černohorského.
Současná podoba sboru se utvářela od roku 1950, kdy se vedení sboru ujal Karel Doležal. Ten vedl sbor do roku 1969, kdy byl vysvěcen na kněze. Do roku 1977 pak vedl chrámový sbor Rudolf Hušek a v roce 1977 se řízení sboru ujal varhaník Václav Uhlíř. Pod jeho vedením sbor nastudoval a provedl desítky mší různých slohových období. Za všechny skladatele jmenujme například G. P. Palestrinu, K. Haranta, J. S. Bacha, J. D. Zelenku, F. I. Tůmu, F. X. Brixi, J. V. H. Voříška, J. J. Rybu, J. Kyptu, A. Koželuha, W. A. Mozarta, J. Haydna, F. Schuberta, C. Francka, A. Dvořáka, Z. Fibicha, V. Říhovského, J. B. Foerstera, J. Strejce. Většina mší je provozována s doprovodem orchestru, který je složen převážně ze členů Filharmonie Hradec Králové.

V současné době má sbor okolo 30 stálých členů a několik stálých hostů. Od září 2003 se sbor rozrostl ještě o 10 studentů Pedagogické fakulty UHK, obor regenschori, kteří tak mají možnost poznat problematiku provozování chrámové hudby v praxi.

Sbor má na repertoáru celkem 50 mší a téměř 100 dalších duchovních skladeb k různým příležitostem. Hlavním posláním sboru je služba kostelu Panny Marie v Hradci Králové. Sbor zpívá pravidelně na svátek sv. Václava, slavnost Ježíše Krista Krále, Hod Boží vánoční, Nový rok, Hod Boží velikonoční a slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Kromě toho zpívá pravidelně na nedělních májových pobožnostech, při slavnosti Těla a krve Páně a nepravidelně při různých příležitostech. Sbor občas vystupuje i koncertně a v roce 1994 natočil kompaktní disk, který vznikl z iniciativy švýcarské diecéze kantonu Thurgau a výtěžek z prodeje přispěl na rekonstrukci pastoračního centra v Hradci Králové.

Pravidelné zkoušky sboru jsou v pondělí od 19:30 do 20:45 v kapli sv. Josefa, a to vždy od září do konce dubna.


Václav Uhlíř - regenschori