home informace bohoslužby pastorace život instituce historie odkazy kontakt
 
INSTITUCE
 
pastorační rady
 
ekonomické rady
 
farní knihovna
 
chrámové sbory
 
oblastní charita
 
základní škola
 
Biskupské gymnázium
 
sestry Notre-Dame
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II.
úplná základní škola


Po sametové revoluci Královéhradecké biskupství chtělo navázat na tradici církevního školství v našem městě, a proto otevřelo nejprve gymnázium (1992), později základní školu (1996) a nakonec i mateřskou školu (2005). Od 1. 7. 2009 vytvořilo ze svých vzdělávacích institucí jednu právnickou osobu. Důvodem tohoto rozhodnutí byla především snaha o jednotnou koncepci církevního školství v Hradci Králové a jeho prezentaci jako kvalitní výchovně-vzdělávací instituce, která má své důležité místo ve školské soustavě. Spojení škol skýtá také výhody jak po stránce pedagogické, tak ekonomické. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína najdete na Orlickém nábřeží, zatímco Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. sídlí Na Hradě.

Kontakt:
Ředitel školy: Mgr. Jiří Vojáček
Zástupce ředitele: Ing. Jan Trdlička
e-mail: jiri_vojacek@centrum.cz (ředitel školy)
trdlicka@seznam.cz (zástupce ředitele školy)
stránka školy: www.czshk.cz

Základní škola
Na Hradě 90
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 515 823
IČ: 71 341 072
Mateřská škola
Na Hradě 90
500 03 Hradec Králové 3
tel. MŠ 731 598 681
vedoucí učitelka: Lenka Tomášová


Informace o škole:
Dnem 1. listopadu 1996 byla zřízena Římskokatolickým biskupstvím v Hradci Králové Církevní základní škola, a to z iniciativy tehdejšího sídelního biskupa Mons. Karla Otčenáška a zesnulého ředitele Biskupského gymnázia ing. Václava Bláhy. Motivem byla vize mít v sídle diecéze ucelený systém církevního školství od předškolního zařízení přes základní až po střední školu. Od školního roku 2000/2001 naše škola sídlí v historické části Hradce Králové vedle Městské hudební síně.
Škola je otevřena pro všechny žáky. Hlavním úkolem je harmonické propojení výchovy a vzdělání v souladu s křesťanským poselstvím, jako vydatná pomoc pro život dospívajících žáků při orientaci v hodnotovém chaosu dnešní doby. Žáci jsou vedeni k uvědomělé kázni, odpovědnosti, slušnosti a toleranci.
Protože křesťanství patří ke kultuře a dějinám našeho národa, seznamují se naši žáci se základy křesťanství v rámci povinných hodin náboženství s hodinovou týdenní dotací. Důležitost duchovního rozměru lidského života je zdůrazněna přítomností kněze, tzv. spirituála, který je ochoten napomoci dětem, rodičům i učitelům. Součástí naší školy je i kaple Zvěstování Páně, kde našim žákům i jejich rodinám vyprošujeme Boží požehnání. Každý pátek v 7:00 se zde scházíme ke mši svaté, adoraci, lectio divina nebo ranním chválám.

Naši žáci se účastní olympiád, pythagoriád, různých soutěží a projektů. Zároveň se jim dostává možnosti systematické přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy i nabídky volitelných předmětů, které vyučují učitelé z Biskupského gymnázia B. Balbína.
Škola též poskytuje svým žákům dostatečné zázemí v čase mimo výuku, a to ve školní družině a ve školním klubu. Je možné si vybrat z mnoha volnočasových aktivit, jejichž přehled naleznete na webových stránkách školy www.czshk.cz. Lektoři těchto kroužků jsou naši stálí učitelé nebo externí pedagogičtí pracovníci vzdělaní v daném oboru.
V tomto školním roce máme 167 žáků v 9 ročnících, jsme tedy úplnou základní školou. Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu Škola dílna moudrosti.
Rádi Vám ukážeme naši školu v rámci Dní otevřených dveří a Adventního nebo Velikonočního tvoření.

Mateřská škola s jedním oddělením vznikla v roce 2005 jako součást ZŠ nejprve se sídlem v Hradební ul. a kapacitou 17 míst, od září 2009 zahájila provoz v nově zrekonstruované historické části základní školy a navýšila kapacitu na celkový počet 26 míst.
Provoz mateřské školy je v pracovní dny od pondělí do pátku (7.00 – 16.00 hodin) po celý školní rok (září – červen). Pobytné ve školním roce činí měsíčně 500,- Kč.
Školní vzdělávací program vychází z koncepce křesťanské mateřské školy a je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem i obecně platnými právními předpisy. Jsou přijímány všechny děti za předpokladu respektování křesťanského zaměření MŠ. Ve vzdělávacím programu zajišťujeme pružnost a individuální úpravy dle potřeb dětí a takové podmínky, aby mohly být naplňovány cílové a obsahové požadavky na předškolní vzdělávání i očekávané kompetence dítěte. Náboženská a etická výchova, kroužek hry na flétnu, cílená jazyková průprava, kurz plavání a využití kulturních možností v bezprostřední blízkosti školy tvoří profilaci mateřské školy.